Åkervägen
Svanvägen
previous arrow
next arrow
Slider

Om oss

Elmsta samfällighet

Elmsta samfällighetsförening GA:6 bildades 2004 efter en anläggningsförrättning avseende vägar i Älmsta samhälle (berörande del av Älmsta, Väddö-Hammarby och Norra Sund) I samfällighets-föreningen ingår totalt 433 fastigheter.

Samfällighetsföreningen ansvarar för skötsel och underhåll av: Bilvägar, gång- och cykelvägar samt parkeringsplats. Genomfartsvägar och vägbelysning ingår inte i gemensamhetsanläggningens ansvar.

 

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 sept – 31 aug.

Styrelse 2019/2020

Ordförande: Juha Tuominen
Sekreterare: Lise-Lotte Johnsson
Kassör: Jan Fredriksson
Vice ordförande: Leif Ljungholm (Avliden)
Ledamot: Claes-Göran Almqvist
Suppleant: Elisabeth Södermark
Suppleant: Kurt Johansson
Revisorer: Borwins revisionsbyrå AB

Stadgeavskrift

Organisationsnummer: 717907-1407
Mail: info@elmstavagar.se

Information

2020-08-23

Föreningsstämman kommer att hållas den 18 november 2020 ( plats och tid enligt senare kallelse) Eventuella motioner som skall hanteras på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast under september månad.

2020-07-02

Träd, buskar och häckar kan bli trafikfara
Det är viktigt att du som fastighetsägare och bor nära vägar ser över växtligheten på din tomt så att den inte skymmer eller hindrar gående och trafik på olika sätt.
Som fastighetsägare har du en skyldighet att sköta din tomt så att säkerheten kan bevaras.
Länk till exempel

2020-07-01

Under vecka 33 planeras asfalteringsarbete att genomföras, det är Åkervägen och Kanalvägen som i år ska få ny beläggning. Detta innebär att vissa trafikstörningar kommer uppstå.

2020-06-18

Norrtälje kommun informerar: På måndag 22/6-20 kommer arbetet med att ansluta fastigheten Älmsta 7:45 till kommunalt VA att påbörjas. Detta kommer innebära att det blir begränsad framkomlighet till vissa fastigheter. Detta gäller främst fastigheter utmed Granbarrsvägens husnummer 9 – 7. Då Granbarrsvägen 9 befinner sig på en korsning innebär detta att fastigheter i anslutning till denna också blir påverkade.

2020-04-14

Avled vår styrelsemedlem och vice ordförande Leif Ljungholm vid en ålder av 78 år. Leifs plats i styrelsen övertas av någon av våra styrelsesuppleanter tills nästa årsstämma.

2020-05-26

För Er information schaktar och lagar kommunen en vattenläcka på Tallbacken, i höjd med nummer 3. Vägen beräknas vara farbar igen i slutet av denna vecka och asfaltering kommer ske snarast efter.

2020-03-23

Under vecka 15 kommer sopning av vägar och torg utföras, vi uppmanar om att inga fordon ska vara uppställda så dom hindrar sopmaskiner och personal.

2019-12-16

Vår entreprenör påpekar att fordon är parkerade på vissa vägar vilket hindrar plogning- och sandningsmaskiner att komma fram. Vi uppmanar om att inte parkera på vägarna utan ställ fordonen utanför vägområdet.

2019-12-03

På förekommen anledning vill vi informera om att det inte ingår i vår entreprenörsuppgifter att ploga rent i infarter till tomter. Det ansvaret ligger på den enskilde fastighetsägaren att ombesörja.

2018-05-25

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet. Elmsta samfällighets dataprogram och register följer samtliga krav som krävs av lagen. Föreningens fastighetsregister är internt och finns inte att tillgå på internet utan login och lösenord. Vårt adm. program VÄGNU innehåller uppgifter om ägare, ägd andel, andelstal och adress. Registret uppdateras ca 8 gånger per år från Lantmäteriets fastighetsregister, ägare som avyttrat sin fastighet sedan föregående uppdatering tas därmed bort från systemet.

Lösenord och login är personliga och bara adm.personal har tillgång till dessa.

Finns frågor kontakta föreningen så berättar vi mer!

2018-03-22

Gällande Parkeringsregler

Föreningen har tecknat ett avtal med Securitas för bevakning av parkeringsplatsen mellan Sparbanken och Läkarstationen.På dom två raderna närmast Väddöhus Nr1 får du parkera med P-skiva högst 2 timmar mellan klockan 8.00-17.00 på vardagar utom vardagar före helgdag,övrig tid behövs inte P-skiva och du får stå längre. Det är inte tillåtet att förlänga parkeringstiden genom att vrida på P-skivan.

På övriga platser gäller 24-timmars-regeln. Här får du parkera högst 24 timmar måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdag får du parkera under obegränsad tid.

Skyltning kommer utföras/färdigställas inom ca 2 veckor och sedan gäller dessa regler. Finns behov av pendlarparkering hänvisas till parkeringen vid infarten till industriområdet på Norrtäljevägen.

2017-09-28

Föreningen har tecknat nytt avtal med Roslagsmaskin & Bygg för vägunderhåll av samfällighetens vägar. Avtalet löper under perioden 2017.10.15 – 2019.10.15 med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.Länk till

Kontakt

Använd formuläret nedan eller kontakta oss på vår mailadress: info@elmstavagar.se