Åkervägen
Svanvägen
previous arrow
next arrow
Slider

Om oss

Elmsta samfällighet

Elmsta samfällighetsförening GA:6 bildades 2004 efter en anläggningsförrättning avseende vägar i Älmsta samhälle (berörande del av Älmsta, Väddö-Hammarby och Norra Sund) I samfällighets-föreningen ingår totalt 433 fastigheter.

Samfällighetsföreningen ansvarar för skötsel och underhåll av: Bilvägar, gång- och cykelvägar samt parkeringsplats. Genomfartsvägar och vägbelysning ingår inte i gemensamhetsanläggningens ansvar.

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 sept – 31 aug.

Styrelse 2020/2021

Ordförande: Juha Tuominen
Sekreterare: Lise-Lotte Johnsson
Kassör: Jan Fredriksson
Ledamot: Kurt Johansson
Ledamot: Claes-Göran Almqvist
Suppleant: Elisabeth Södermark
Suppleant: Emil Englund

Valberedning: Pontus Svärd, Camilla Olsson

Revisorer: Borwins revisionsbyrå AB

Föreningsstadgar:

Stadgeavskrift

Organisationsnummer: 717907-1407
Mail: info@elmstavagar.se

Information

2020-11-19

Från nu kan samtliga medlemmar få fakturan (pdf) och andra utskick som mail i stället för i brevform. Längst ner på denna sida kan ni beställa det och samtidigt lämnat samtycke till användning samt lagring av Ert telefonnummer och e-post. Skriv följande: Personnamn, fastighetsnummer, mailadress och telefonnummer och klicka på skicka.

På detta vis spar vi samtidigt in portopengar och negativ miljöpåverkan.

2020-11-11

DHI Sverige AB kommer under några månader med början under vecka 47 utföra flödesmätning i spillvattenbrunnar i Älmsta på uppdrag av Norrtälje kommun. Dom använder en större skåpbil med skylt på taket och blinkande varselljus, som även är textad med deras logo. Dom bedömer inte att det ska bli några större trafikstörningar, men det kan förekomma ifall dom ska ned i någon brunn som ligger i vägen.

2020-07-02

Träd, buskar och häckar kan bli trafikfara
Det är viktigt att du som fastighetsägare och bor nära vägar ser över växtligheten på din tomt så att den inte skymmer eller hindrar gående och trafik på olika sätt.
Som fastighetsägare har du en skyldighet att sköta din tomt så att säkerheten kan bevaras.
Länk till exempel

2019-12-16

Vår entreprenör påpekar att fordon är parkerade på vissa vägar vilket hindrar plogning- och sandningsmaskiner att komma fram. Vi uppmanar om att inte parkera på vägarna utan ställ fordonen utanför vägområdet.

2019-12-03

På förekommen anledning vill vi informera om att det inte ingår i vår entreprenörsuppgifter att ploga rent i infarter till tomter. Det ansvaret ligger på den enskilde fastighetsägaren att ombesörja.

2018-05-25

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet. Elmsta samfällighets dataprogram och register följer samtliga krav som krävs av lagen. Föreningens fastighetsregister är internt och finns inte att tillgå på internet utan login och lösenord. Vårt adm. program VÄGNU innehåller uppgifter om ägare, ägd andel, andelstal och adress. Registret uppdateras ca 8 gånger per år från Lantmäteriets fastighetsregister, ägare som avyttrat sin fastighet sedan föregående uppdatering tas därmed bort från systemet. Lösenord och login är personliga och bara adm. personal har tillgång till dessa.
Finns frågor kontakta föreningen så berättar vi mer!

2018-03-22

Gällande Parkeringsregler

Föreningen har tecknat ett avtal med Securitas för bevakning av parkeringsplatsen mellan Sparbanken och Läkarstationen. På dom två raderna närmast Väddöhus Nr1 får du parkera med P-skiva högst 2 timmar mellan klockan 8.00-17.00 på vardagar utom vardagar före helgdag, övrig tid behövs inte P-skiva och du får stå längre. Det är inte tillåtet att förlänga parkeringstiden genom att vrida på P-skivan.

På övriga platser gäller 24-timmars-regeln. Här får du parkera högst 24 timmar måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdag får du parkera under obegränsad tid. Finns behov av pendlarparkering hänvisas till parkeringen vid infarten till industriområdet på Norrtäljevägen.

2017-09-28

Föreningen har avtal med Roslagsmaskin & Bygg för vägunderhåll av samfällighetens vägar. Avtalet löper under perioden 2017.10.15 – 2019.10.15 med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.

Riksförbundet Enskilda Vägar REV

Föreningen är medlem i REV som är en opolitisk organisation för enskilda väghållare i Sverige.

Förbundet har till uppgift att:
– förenkla engagerade enskilda väghållares vardag och tillvarata deras intressen.
– bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige.
– representera enskilda väghållare gentemot politiker, myndigheter och organisationer.   

Experthjälp REV bistår sina medlemmar med råd och anvisningar i juridiska, väg-, lantmäteri- och miljötekniska frågor.

Exempel:
– Ekonomi
– Förvaltningsfrågor
– Juridik
– Lantmäteri
– Vägteknik

REVs experter kan även biträda föreningen i tvister samt vid förhandlingar med exempelvis myndigheter, exploatörer och entreprenörer. För medlemmar som önskar råd och bistånd i tekniska frågor som rör vägbyggnad, beläggning av vägar och vägunderhåll har REV tekniska experter till sitt förfogande.

Försäkring
I medlemskapet ingår även ett försäkringspaket.

Kontakt

Använd formuläret nedan eller kontakta oss på vår mailadress: info@elmstavagar.se