Åkervägen
Svanvägen
previous arrow
next arrow
Slider

Om oss

Elmsta samfällighet

Elmsta samfällighetsförening GA:6 bildades 2004 efter en anläggningsförrättning avseende vägar i Älmsta samhälle (berörande del av Älmsta, Väddö-Hammarby och Norra Sund) I samfällighets-föreningen ingår totalt 435 fastigheter.

Samfällighetsföreningen ansvarar för skötsel och underhåll av: Bilvägar, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatsen mellan Sparbanken och Läkarstationen. Genomfartsvägar och vägbelysning ingår inte i gemensamhetsanläggningens ansvar.

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 sept – 31 aug.

Styrelse 2021/2022

Ordförande: Juha Tuominen
Sekreterare: Lise-Lotte Johnsson
Kassör: Jan Fredriksson
Ledamot: Kurt Johansson
Ledamot: Claes-Göran Almqvist
Suppleant: Elisabeth Södermark
Suppleant: Emil Englund

Valberedning: Pontus Svärdh, Simon Töllborn

Revisorer: Borwins Revisionsbyrå AB

Föreningsstadgar:

Stadgeavskrift

Organisationsnummer: 717907-1407
Mail: info@elmstavagar.se

Information

2021-10-28

Norrtälje Vatten Och Avfall AB

Kommer utföra arbeten med dagvattenledningar i Älmsta vilket kommer påverka trafiken och gående på vägarna med vissa störningar och avstängningar. Där avstängningar sker kommer trafiken ledas- och skyltas om.Vägar som berörs och preliminära tider framgår av texten nedan:

Korsningen Ortalavägen / Centrumvägen   8/11 – 19/11

Centrumvägen 3,    19/11 – 26/11

Skogsbacken 18,   3/12 – 13/12

Kornvägen 2,    10/12 – 22/12

Mellanvägen 10,   17/1 – 21/1

Mellanvägen 1,   19/1 – 27/1

Torpbacken 9,   25/1

Norrsundsvägen 12 / Lyckets Väg 4,   25/1 – 8/2

Vikingalundsvägen 1,   8/2 – 11/2

2021-10-15

Vägunderhåll

Ett nytt avtal har tecknats med Roslagsmaskin & Bygg AB av vägunderhåll för tiden 2021.10.15 – 2023.10.15 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.

2021-08-26

Vändplanen på Vikingalundsvägens är nu iordningställd, asfaltering väntar vi med till våren 2022 så marken får sätta sig under vintern.

2021-03-01

Fakturor & dokument

Ni som önskar få fakturor och andra dokument mailade i stället för i brevform kan anmäla detta längst ner på sidan under: Kontakter Ditt meddelande, ni lämnar då också Ert medgivande att lägga upp Er mailadress och telefonnummer i vårt medlemsregister. Skriv följande:  Fastighetsbeteckning. Personnamn. Telefonnummer. Mailadress. Fakturor och dokument kommer att bifogas mailet som en pdf-fil. Du kan på detta sätt var med och bidra till att spara på miljön och portokostnader.                                                         

Vinterunderhåll och sandsopning

Under perioden 15 okt. – 15 april har vi beredskap för att ploga och halkbekämpa de bil- gång- och cykelvägar samt parkeringsplats som ingår i Samfälligheten.

Plogning ska påbörjas innan eller när snödjupet uppnått 5 cm. Snöröjning ska vara utfört inom 12 timmar. Halkbekämpning ska påbörjas vid halkrisk och vara avslutad inom 12 timmar. Kompletterande röjning för att öppna upp övergångsställen, vägkorsningar osv. för att säkerställa sikten ska vara utfört inom 24 timmar.

Sandsopning utföres en gång på våren och ska vara slutförd senast 30 april.

Fastighetsägarens ansvar:

Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning vid sin infart. Det gäller även eventuella plogvallar uppkomna i samband med plogning.

Forsla inte ut snö från din tomt eller infart på vägen.

Tänk på att hålla området kring brevlådan och soptunnan snö- och isfri samt halkbekämpad för att underlätta för brevbärare och renhållningsarbetare.

Ställ inte upp fordon så det hindrar framkomligheten för arbetsfordonen.

2020-07-02

Träd, buskar och häckar kan bli trafikfara
Det är viktigt att du som fastighetsägare och bor nära vägar ser över växtligheten på din tomt så att den inte skymmer eller hindrar gående och trafik på olika sätt. Vi följer kommunens riktlinjer till fullo, klicka på länken nedan för mer information.
Länk till exempel

2018-05-25

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet. Elmsta samfällighets dataprogram och register följer samtliga krav som krävs av lagen. Föreningens fastighetsregister är internt och finns inte att tillgå på internet utan login och lösenord. Vårt adm. program VÄGFAS innehåller uppgifter om ägare, ägd andel, andelstal och adress. Mailadress och telefonnummer läggs bara upp med medlems personliga önskan och medgivande. Registret uppdateras 12 gånger per år från Lantmäteriets fastighetsregister, ägare som avyttrat sin fastighet sedan föregående uppdatering tas därmed bort från systemet. Lösenord och login är personliga och bara adm. personal har tillgång till dessa.
Finns frågor kontakta föreningen så berättar vi mer!

2018-03-22

Gällande Parkeringsregler

Föreningen har tecknat ett avtal med Securitas för bevakning av parkeringsplatsen mellan Sparbanken och Läkarstationen. På dom två raderna närmast Väddöhus Nr1 får du parkera med P-skiva högst 2 timmar mellan klockan 8.00-17.00 på vardagar utom vardagar före helgdag, övrig tid behövs inte P-skiva och du får stå längre. Det är inte tillåtet att förlänga parkeringstiden genom att vrida på P-skivan.

På övriga platser gäller 24-timmars-regeln. Här får du parkera högst 24 timmar måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdag får du parkera under obegränsad tid. Finns behov av pendlarparkering hänvisas till parkeringen vid infarten till industriområdet på Norrtäljevägen.

Riksförbundet Enskilda Vägar REV

Föreningen är medlem i REV som är en opolitisk organisation för enskilda väghållare i Sverige.

Förbundet har till uppgift att:
– förenkla engagerade enskilda väghållares vardag och tillvarata deras intressen.
– bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige.
– representera enskilda väghållare gentemot politiker, myndigheter och organisationer.   

Experthjälp REV bistår sina medlemmar med råd och anvisningar i juridiska, väg-, lantmäteri- och miljötekniska frågor.

Exempel:
– Ekonomi
– Förvaltningsfrågor
– Juridik
– Lantmäteri
– Vägteknik

REVs experter kan även biträda föreningen i tvister samt vid förhandlingar med exempelvis myndigheter, exploatörer och entreprenörer. För medlemmar som önskar råd och bistånd i tekniska frågor som rör vägbyggnad, beläggning av vägar och vägunderhåll har REV tekniska experter till sitt förfogande.

I medlemskapet ingår även ett försäkringspaket. 

Protokoll

Kontakt

Använd formuläret nedan eller kontakta oss på vår mailadress: info@elmstavagar.se