Åkervägen
Svanvägen
previous arrow
next arrow
Slider

Om oss

Elmsta samfällighet

Elmsta samfällighetsförening GA:6 bildades 2004 efter en anläggningsförrättning avseende vägar i Älmsta samhälle (berörande del av Älmsta, Väddö-Hammarby och Norra Sund) I samfällighets-föreningen ingår totalt 440 fastigheter.

Samfällighetsföreningen ansvarar för skötsel och underhåll av: Bilvägar, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatsen mellan Sparbanken och Läkarstationen. Genomfartsvägar och vägbelysning ingår inte i gemensamhetsanläggningens ansvar.

Innevarande verksamhetsåret omfattar tiden 2024.01.01 – 2024.12.31

Styrelse:

Ordförande: Juha Tuominen
Sekreterare: Lise-Lotte Johnsson
Kassör: Jan Fredriksson
Ledamot: Kurt Johansson
Ledamot: Claes-Göran Almqvist
Suppleant: Håkan Fredriksson
Suppleant: Emil Englund

Valberedning: Pontus Svärdh, Simon Töllborn

Revisorer: Borwins Revisionsbyrå AB

Föreningsstadgar: klicka på länken

Organisationsnummer: 717907-1407
Mail: info@elmstavagar.se

Information

2024-06-05

ELTEL networks kommer utföra schaktarbeten vid Torpbacken 2 /Ortalavägen vilket kommer påverka trafiken. Arbetet planeras utföras under juni (återkommer med närmare tid) .

Se upp på skyltning.

2024-04-01

Fakturor och information som mail

På årsstämman den 26 mars beslutades att styrelsen får i uppdrag att planera och genomföra ”Avgift för pappersfaktura” f.r.o.m verksamhetsåret 2025.

Till Er som önskar mailade fakturor/dokument kommer då inte debiteras denna avgift!

Om ni önskar mailade utskick fortsättningsvis måste följande uppgifter lämnas till info@elmstavagar.se vilket också är ett medgivande att föreningen får registrera uppgifterna i vårt fastighetsregister. Läs mer angående GDPR längre ner på sidan.

Maila följande:

Fastighetsbetäckning:

Personnamn:

Mailadress:

Mobilnummer: (frivilligt)

2023-10-11

Vinter- och sommarunderhåll av vägnätet inom Elmsta samfällighets ansvarsområde.

Ett nytt avtal hat tecknats med KJ Mark & Entreprenad AB. Avtalet gäller för perioden 2023.10.15 – 2025.10.15 

med möjlighet till  förlängning 1+1 år.

2022-12-13

Snöröjning infarter till fastigheter

Bl.a Väddö Måleri och Förvaltning åtar sig plogning av infarter mm. Kontakta Peter Hilmersson 070-543 38 78 med Er förfrågan.

2022-11-18

Du som äger fastighet med växtlighet mot gator och vägar, för mer information klicka på länken nedan

Träd, buskar och häckar

2021-08-26

Vinterunderhåll och sandsopning

Under perioden 15 okt. – 15 april har vi beredskap för att ploga och halkbekämpa de bil, gång- och cykelvägar samt parkeringsplats som ingår i Samfälligheten.

Plogning ska påbörjas innan eller när snödjupet uppnått 5 cm. Snöröjning ska vara utfört inom 12 timmar. Halkbekämpning ska påbörjas vid halkrisk och vara avslutad inom 12 timmar. Kompletterande röjning för att öppna upp övergångsställen, vägkorsningar osv. för att säkerställa sikten ska vara utfört inom 24 timmar.

Sandsopning utföres en gång på våren och ska vara slutförd senast 30 april.

Fastighetsägarens ansvar:

Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av sin infart. Det gäller även eventuella plogvallar uppkomna i samband med plogning.

Forsla inte ut snö från din tomt eller infart på vägområdet.

Tänk på att hålla området kring brevlådan och soptunnan snö- och isfri samt halkbekämpad för att underlätta för brevbärare och renhållningsarbetare att utföra sitt jobb.

Ställ inte upp fordon eller annat inom vägområdet, då det hindrar framkomligheten för arbetsfordon att utföra arbetet !

2018-05-25

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet. Elmsta samfällighets dataprogram och register följer samtliga krav som krävs av lagen. Föreningens fastighetsregister är internt och finns inte att tillgå på internet utan login och lösenord. Vårt adm. program VÄGFAS innehåller uppgifter om ägare, ägd andel, andelstal och adress. Mailadress och telefonnummer läggs bara upp med medlems personliga önskan och medgivande. Registret uppdateras 12 gånger per år från Lantmäteriets fastighetsregister, ägare som avyttrat sin fastighet sedan föregående uppdatering tas därmed bort från systemet. Lösenord och login är personliga och bara adm. personal har tillgång till dessa.
Finns frågor kontakta föreningen så berättar vi mer!

2018-03-22

Gällande Parkeringsregler

Föreningen har tecknat ett avtal med Securitas för bevakning av parkeringsplatsen mellan Sparbanken och Läkarstationen. På dom två raderna närmast Väddöhus Nr1 får du parkera med P-skiva högst 2 timmar mellan klockan 8.00-17.00 på vardagar utom vardagar före helgdag, övrig tid behövs inte P-skiva och du får stå längre. Det är inte tillåtet att förlänga parkeringstiden genom att vrida på P-skivan.

På övriga platser gäller 24-timmars-regeln. Här får du parkera högst 24 timmar måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdag får du parkera under obegränsad tid. Finns behov av pendlarparkering hänvisas till parkeringen vid infarten till industriområdet på Norrtäljevägen.

Riksförbundet Enskilda Vägar REV

Föreningen är medlem i REV som är en opolitisk organisation för enskilda väghållare i Sverige.

Förbundet har till uppgift att:
– förenkla engagerade enskilda väghållares vardag och tillvarata deras intressen.
– bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige.
– representera enskilda väghållare gentemot politiker, myndigheter och organisationer.

Experthjälp REV bistår sina medlemmar med råd och anvisningar i juridiska, väg-, lantmäteri- och miljötekniska frågor.

Exempel:
– Ekonomi
– Förvaltningsfrågor
– Juridik
– Lantmäteri
– Vägteknik

REVs experter kan även biträda föreningen i tvister samt vid förhandlingar med exempelvis myndigheter, exploatörer och entreprenörer. För medlemmar som önskar råd och bistånd i tekniska frågor som rör vägbyggnad, beläggning av vägar och vägunderhåll har REV tekniska experter till sitt förfogande.

I medlemskapet ingår även ett försäkringspaket

Protokoll

Kontakt

Använd formuläret nedan eller kontakta oss på vår mailadress: info@elmstavagar.se

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.